Inscriere cercetatori

Juglone Content in Leaf and Green Husk of Five Walnut (Juglans regia L.) Cultivars

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sina COSMULESCU, Ion TRANDAFIR, Gheorghe Achim, Adrian BACIU

Editorial: Not Bot Hort Agrobot Cluj, 39(1), p.237-240, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: allelopathy, HPLC-RP, Juglans regia, juglone

URL: http://notulaebotanicae.ro/nbha/article/view/5728