Inscriere cercetatori

Spatial distribution patterns of the hyporheic invertebrate communities in a polluted river in Romania

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Moldovan O.T., Levei E., Banciu M., Banciu H. L., Marin C., Pavelescu C., Brad T., Cîmpean M., Meleg I., Iepure S., Povarã I.

Editorial: Hydrobiologia, 669, p.63-82, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ape subterane, // groundwater, fauna, pollution, oxidative stress enzymes