Inscriere cercetatori

Enciclopedia caracterizãrii materialelor

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Carte

Autori: Gh. V. Cimpoca, I. V. Popescu, C. Stihi, A. Gheboianu, I. Dulamã

Editorial: Bibliotheca, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: materials characterization, analytical techniques