Inscriere cercetatori

Facebook

Complex Risks from Old Urban Waste Landfills: Sustainability Perspective from Iasi, Romania,

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ciumasu M.I., Costica M., Costica N., Neamtu M., Dirtu A. C., De Alencastro L. F., Buzdugan L., Andriesa R., Iconomu L., Stratu A., Popovici O. A., Secu C. V., Olariu C. P., Dunca S., Stefan M., Lupu A., Stingaciu-Basu A., Netedu A., Dimitriu R.-I., Ga

Editorial: Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste - ASCE, 16 (2), p.158-170, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Municipal solid waste; Sustainable development; Sustainability indicators; Transdisciplinary studies; Central Europe