Inscriere cercetatori

A computer controlled system for water quality monitoring

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Irina-Elena Ciobotaru, Danut-Ionel Vaireanu

Editorial: UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science, 76 (1), p.19-24, 2014.

Rezumat:

Cuvinte cheie: water quality