Inscriere cercetatori

Chitosan-coated anisotropic silver nanoparticles as a SERS substrate for single-molecule detection

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Potara, M. Baia, C. Farcau, S. Astilean

Editorial: Nanotechnology, 23, p.055501, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: nanoparticule, nanoprisme argint, adenina, SERS, molecula unica // nanoparticles, silver nanoprisms, adenine, SERS, single molecule

URL: http://iopscience.iop.org/0957-4484/23/5/055501