Inscriere cercetatori

Physical and Chemical Properties of Some European Plum Cultivars (Prunus domestica L.).

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ionica M.E., Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S., Botu M.,

Editorial: Radu E. SESTRAS, Not Bot Horti Agrobo, 41(2) , p.499-503 , 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: plant biology, agriculture, horticulture, forestry

URL: http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9354/7660