Inscriere cercetatori

The Mineral Source for Human Nutrition of Nuts in Different Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cosmulescu, S., Botu, M., Trandafir, I.

Editorial: Radu E. SESTRAS, Not Bot Horti Agrobo, 41(1), p.250-254 , 2013.

Rezumat:

Cuvinte cheie: plant biology, agriculture, horticulture, forestry

URL: http://notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/8307/7587